جمهوری مهاباد؛ پیش‌زمینه‌ها و تأسیس

کاوه میبدی در جنگ جهانی دوم، با حمله‌ی نیروهای متفقین به ایران و تبعید رضاشاه، هرج و مرج در بحث داخلی و به‌شکل فیزیکی و عملی و همچنین تئوریک، به شکل چاقویی روی گردن ایران‌زمین رفته بود. ما در این دوره، با انسداد مسیر تکوین دولت مدرن روبرو هستیم و تقریباً می‌بایست گفت که تا

بیشتر

مروری بر تاریخجه و مبانی احزاب جدایی‌طلب «کرد»

گفتگوی حسین تاجیک با کاوه میبدی سازمان مشروطۀ ایران: سال گذشته همزمان با آغاز جنبش اعتراضی ایرانیان در پی مرگ دلخراش مهسا-ژینا امینی یکی از جریان‌هایی که با بهره‌گیری از فضای اعتراضی و ملتهب اجتماعی-سیاسی، آشفتگی و عدم سازماندهی اپوزیسیون ملی و همچنین با یاری رانت‌های امنیتی رسانه‌های داخلی و خارجی، توانستند بر موج اعتراضی

بیشتر

رضاشاه و مشروطه؛ باید می‌آمد:

کاوه میبدی پیش از عصر رضاشاهی، دولت در ایران، یعنی دولت قاجار، یک دولت ایلیاتی و پیشامدرن بود. به‌عبارت دیگر آن‌ها توانسته بودند بر قوای پراکندۀ ایلی چیره شوند، کشور را یکپارچه نموده و به حاکمیت رسند. اما در آن سیستم، دولت تنها کانون یا تنها مرکز قدرت مشروع نبود، بلکه آن دولت حاصل جمع

بیشتر