روز نجات آذربایجان؛ روز نجات ایران!

گفتگوی فرخنده مدرّس با بابک آذری فرخنده مدرّس: ما این روزها در آستانۀ هفتادوهفتمین سالگرد 21 آذر 1325 ایستاده‌ایم که در حافظۀ تاریخی ایراندوستان «روز نجات آذربایجان» ثبت شده است. آیا از نظر شما این ثبت با این مضمون در این حافظۀ تاریخی درست است؟ ‌ بابک آذری: مناسبت‌های ملی و سرنوست‌ساز در داستان زندگی

بیشتر