اخلاق در ایران

از طب روحانی تا اخلاق ناصری آرش شاهسون چکیده هدف از این نوشتار کوتاه بررسی بخشی از تطور مفهوم اخلاق در ایران از قرن سوم تا هفتم هجری است برای این منظور به بررسی و مقایسه دو اثر شاخص در موضوع اخلاق در این دو دوره یعنی «طب روحانی» اثر حکیم محمد بن زکریای رازی

بیشتر