یادنامه دکتر جواد طباطبایی

فهرست: آغاز سخن:       فرخنده مدرّس بخش نخست: مراسم یادبود دکترجواد طباطبایی / برگزار کننده سازمان مشروطه ایران      حجت کلاشی: نظریۀ انحطاط نوشتن استراتژیک در توضیح وضع انحطاط…      محمد محبی: طباطبایی و فلسفۀ حقوقِ مشروطیت      امین سوفیامهر: برداشت طباطبایی از مفهوم سیاست نزد ارسطو      بهرام روشن‌ضمیر: طباطبایی و کشاکش بی‌پایانِ سنّت و

بیشتر