حاکمیت فرقه‌ای چه بر سر تبریز آورد؟!

فریدون خرّم سرشت حاکمیت فرقه‌ای جمهوری اسلامی که خود ثمره زهرآگین فتنه 57 بوده و ایدئولوژی بنیادین آن مبتنی بر امت اسلام است که به تبع آن خود را در تقابل و حتی ستیز با ایران و امر ملی تعریف کرده، در چهاردهه گذشته میدانی برای تاخت و تاز افکار ایران‌ستیزانه و خطرناک و ویرانگر

بیشتر