رضاشاه و مشروطه؛ باید می‌آمد:

کاوه میبدی پیش از عصر رضاشاهی، دولت در ایران، یعنی دولت قاجار، یک دولت ایلیاتی و پیشامدرن بود. به‌عبارت دیگر آن‌ها توانسته بودند بر قوای پراکندۀ ایلی چیره شوند، کشور را یکپارچه نموده و به حاکمیت رسند. اما در آن سیستم، دولت تنها کانون یا تنها مرکز قدرت مشروع نبود، بلکه آن دولت حاصل جمع

بیشتر

رضاشاه، …قوام بخش مشروطه در ایران

علی کشگر اگر قوام زمانه برآفتاب بُود تو آن زمانه قوامی که آفتاب توی منوچهری در صد و پنجاه سال گذشته در ایران دو انقلاب سرنوشت‌ساز با دو جوهر متفاوت رخ داده و دو مسیر صد و هشتاد درجه‌ای را پیش پای ایرانیان قرار داده است. نخستین انقلاب، انقلاب مشروطه بود که با انديشه نوگرایی

بیشتر