هسته سخت ایران جانانه ایستادگی خواهدکرد

حسین تاجیک حجت کلاشی، سخنگوی برجستۀ جنبش ملی و اهل نظر جریان پادشاهی مشروطه‌خواه، در هفته‌های گذشته مصاحبه‌‌ای با ژیار گل در بی‌.بی.‌سی فارسی داشت که بیشتر به بازجویی شبیه بود. اما در همان بازجویی هم او به خوبی و روشنی از ماهیت ملی بودن جنبش و حقانیت جریان مشروطه‌خواه دفاع و کارنامه سیاه سازمان‌های

بیشتر

دفاع از جنایت‌پیشگی گروهای تجزیه‌طلب هنر نیست!

علی کشگر هیمن سیدی در تاریج ۱۵ یونی ۲۰۲۳ در یک برنامه یوتوپی تحت عنوان «جنگ کومله و دمکرات و پایان ناخوشایند آن برای فاشیستها!» در پاسخ به «علاقمندی آقای حجت کلاشی» در روشنگری درگیری‌های دو گروه تروریستی و تجزیه طلب در کردستان در گفتگوی ژیار گل در یکی از برنامه‌های بی بی سی که

بیشتر