سخنرانی #حجت_کلاشی در نشست «نهاد پادشاهی در اروپا»

موضوع : «بازگشت به شکوه و عظمت ایران با پادشاهی مشروطه»«همه‌ی قسمت‌های فرهنگ ایران رنگ پادشاهی دارد.ملتی که پدیداری‌اش با پادشاهی گره خورده است را نمی‌توان از خویشتن و اساسش جدا کرد.»۱۱ جون برابر با ۲۱ خردادماه /هانوفر

بیشتر