یادبود دکتر جواد طباطبایی – بخش پایانی

برگزار کننده: سازمان مشروطه ایران

سخنرانان:
حجت کلاشی
محمد محبی
امین سوفیامهر
بهرام روشن ضمیر
امین مرئی
علیرضا کیانی
مسعود دباغی
امین نایب پور
بابک مینا
این مراسم در روز شنبه ۱۹ فرودین سال ۱۴۰۲ در زوم برگزار گردید.

, , , , , ,
اشتراک گذاری