یادنامه دکتر جواد طباطبایی

فهرست:

آغاز سخن:

      فرخنده مدرّس

بخش نخست:

مراسم یادبود دکترجواد طباطبایی / برگزار کننده سازمان مشروطه ایران

     حجت کلاشی: نظریۀ انحطاط نوشتن استراتژیک در توضیح وضع انحطاط…

     محمد محبی: طباطبایی و فلسفۀ حقوقِ مشروطیت

     امین سوفیامهر: برداشت طباطبایی از مفهوم سیاست نزد ارسطو

     بهرام روشن‌ضمیر: طباطبایی و کشاکش بی‌پایانِ سنّت و تجدد

     محمدامین مرئی: سید‌جواد طباطبایی و مسئله تدوین تاریخ اندیشه سیاسی

     علیرضا کیانی: نسبت مشروطیت و رضاشاه پهلوی از چشم‌انداز جواد طباطبایی

     امین نایب‌پور: طباطبایی، ماکیاولی، و مسئله تأسیس

     بابک مینا: میان خود و دیگری: یادداشتی درباره جواد طباطبایی

پیام‌ها:

     منصور هدایتی و رویا معدنی: یادبود جواد طباطبایی

    بنیاد داریوش همایون: دربارۀ بنیاد

مدیران و گردانندگان مراسم:

    روشنک آسترکی، کیارش معنوی، سارا نیک‌کار، سیاوش معنوی، حسین تاجیک

بخش دوّم

مقاله‌های اهدایی بیاد دکترجواد طباطبایی

    مصطفی نصیری: موانع معرفتی درک پروژه فکری سیدجواد طباطبایی…

    احسان هوشمند: ظهور مفاهیم مارکسیستی ـ استالینیستی در باره اقوام …

    جواد علوی: تبیین تحلیل دکترطباطبایی درباره رویدادهای اخیر

    احمد بستانی: سهروردی و اندیشه ایرانشهری

    امید غیاثی: پیوند مفهوم «سنّت» در اندیشه طباطبایی و مفهوم «تاریخ» در اندیشه…

    الاهه حسینی رامندی: ایران در تجلّی تَکینگی بحثی اجمالی در باب تبعاتِ غرابت..

    مسعود دباغی: طباطبایی و کلاوزویتس…

    علی کشگر: پرسشی که پاسخ دریافت نکرد!

    فرخنده مدرّس: از بلندای رواداری به قعر مدارا

آخرین پیام استاد

    انقلابِ «ملّی» در انقلاب اسلامی

, ,
اشتراک گذاری