سخنرانی حجت کلاشی در نخستین نشست انجمن مشروطه آلمان

«سازمانِ مبارزه با احزابی که در کشورهای دموکراتیک وجود دارند و برای رفتن به پارلمان یا تصاحب مناصب رقابت می کنند متفاوت است. سازمان ما برای بازگرداندن حق حاکمیت به ملت، همراه با مردم مبارزه می کند. بنابراین نیاز به سازمانی است که بتواند این پیروزی را برای ملت ممکن کند. این سازمان باید پیشاهنگ و راهنمای حرکت و مبارزه ی مردم باشد. سازمان باید با برنامه‌های روشن و فداکاری نیروها مردم را مطمئن کند که صلاحیت پیشبرد مبارزه ی ملی را دارد و باید برنامه ها و روش مبارزه‌اش حمایت شود. شکل کلی سازمان ما باید با چنین هدف و چنین انتظاری و شرایط متغیر و دگرگون‌شونده‌ی جامعه و مبارزه تطبیق داشته باشد. سازمان اگرچه اصول ثابت و بنیادین دارد اما ساختار آن مانند موجود زنده‌ی هوشمند انعطاف‌پذیر بوده و خود را با شرایط تطبیق خواهد داد.
مبارزه‌ی اصلی در ایران صورت می‌گیرد. تمام کوشش‌های سازمان مشروطه‌ی ایران معطوف به پیشرفت مبارزه در داخل خواهد بود. ساختار رهبری مبارزات و کارهای بیرون را به مبارزات داخل ایران پیوند خواهد زد. سازمان در بیرون به شرطی زنده خواهد ماند و خواهد بالید که به صورت پیوسته و هماهنگ با مبارزات سازمان در داخل پیش برود.»

, ,
اشتراک گذاری